English | Deutsch

O kanceláři

Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová

Advokátní kancelář byla založena v roce 1990 v souvislosti s přechodem advokacie na svobodné povolání zakládajícím advokátem JUDr. Erikem Orletem. Zpočátku sídlila Olomouci v Riegrově ulici č. 12. V roce 1996 v souvislosti s tím, jak se kancelář rozrůstala a nároky jejich klientů se zvětšovaly, přesídlila kancelář do větších prostor v domě na Tř. Svobody 2 v Olomouci. Téhož roku se stal druhým společníkem advokátní kanceláře Mgr. Michal Zahnáš a kancelář přijala své současné jméno.

Od samého počátku své existence se naše kancelář snažila zajistit svým klientům právní pomoc ve všech standardních odvětvích soukromého i veřejného práva. V současné době poskytujeme právní pomoc zejména v oborech občanského, trestního, obchodního, správního, stavebního, pracovního, směnečného a rodinného práva. Každodenně se zabýváme též řešením sporů z těchto vztahů vyplývajících. Klademe však důraz na předcházení vzniku sporů a snažíme se klienty vést k jejich mimosoudnímu řešení.

Naše kanceláře vždy usilovala o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb a tím si získala důvěru a věrnost klientů. Pro případ každého klienta se zásadně vytváří tým takovým způsobem, aby se optimalizoval vztah mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na případ vynaloží a klientovi vyúčtují. Klient má možnost kontaktovat některého z týmu právníků, kteří se podílejí na zpracování konkrétního případu tak, aby byla zajištěna vzájemná konkrétní a úplná spolupráce mezi kanceláří a klientem.

Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová

Našim klientům můžeme nabídnout vedle odborných znalostí pozitivního práva a rozličných metod jejich aplikace i podrobnou znalost místního justičního a společenského prostředí.

V naší kanceláři působili a působí absolventi různých právnických fakult, kteří zde vykonali odbornou stáž, případně působí dnes v naší či jiných renomovaných advokátních kancelářích. V současné době pracují v kanceláři čtyři advokáti, advokátní koncipient a v rámci právní praxe taktéž studenti Právnické fakulty University Palackého v Olomouci. Naše advokátní kancelář si zakládá na tradičních hodnotách výkonu advokátní profese a je proto samozřejmé, že všichni její členové plně dodržuji stavovské předpisy České advokátní komory, včetně Etického kodexu advokátů Evropské unie.

Kancelář zastupuje občany i organizace, podnikatele, fyzické i právnické osoby, a to nejen české, ale i zahraniční subjekty, je však ryze českou, zcela nezávislou advokátní kanceláří, a bez jakékoliv účasti zahraničních osob či cizího kapitálu.

Úzce spolupracujeme s Notářským úřadem JUDr. Hany Orletové, sídlícím na stejné adrese, který provádí pro naši kancelář veškeré notářské služby. Našim klientům můžeme dále nabídnout spolupráci s daňovými poradci, soudními znalci, realitními kancelářemi, veřejným dražebníkem i soukromými exekutory. Zajišťujeme také komplexní poskytování právní pomoci pro firmy a instituce, a to i v místě jejich sídla. Díky úzkým kontaktům se zahraničními kolegy jsme schopni zprostředkovat či zajistit právní pomoc mimo území České republiky.

Design a výroba www stránek REDIGY s.r.o.